Obiady

Opublikowano: 2023-09-01 14:41, Numer artykułu: 16899 , Autor: K.Banaszak

 

                                                                                           Opłaty – Stołówka

 

1) Informujemy, że płatności za obiady należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły
Bank Pekao S.A. 28124062921111001108109471 do dnia 10-go każdego m-ca za dany miesiąc.
2)Koszt obiadu jednostkowego w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 5 zł.
3)Wysokość opłaty za obiady jest wywieszana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
4)Odliczeń i korekt w wysokości wpłat  dokonuje wyłącznie intendent . Kwota przelana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika, nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.
5)Nieobecność planowaną np. wycieczka ,wyjazd należy zgłaszać z 3 –dniowym wyprzedzeniem.
6)Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą należy zgłaszać na bieżąco do godziny 8.00 u intendenta lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (052) 3223554      795-161-798
7) Osoby które nie uiszczą opłaty w terminie nie będą otrzymywały obiadów do czasu uregulowania należności.
Warunkiem  zapisania dziecka na obiady jest wypełnienie deklaracji ( do pobrania u intendenta lub w sekretariacie szkoły ) i złożenie u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

   

 

 

 

 

Odpłatność za obiady za miesiąc

 

CZERWIEC 2024 r.wynosi:

 

14 x 5,00 = 70,00

 

 

 

Proszę o terminowe regulowanie należności za obiady do 10-go każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania: