Procedury- Przedszkole nr 58

Opublikowano: 2023-10-15 13:56, Numer artykułu: 73240 , Autor: M.Sobczak

Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza placówką

 

Podstawa prawna

Opis działania, źródła, dowody

  1. Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 102 ust. 1 pkt 6.

 Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (jest jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) - art. 95-96.

Rozporządzenie MENIS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 r. nr 6 poz. 69)

 

Rozporządzenie MENIS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 r. nr 6 poz. 69)

Statut Przedszkola nr 58 w Bydgoszczy

  1. Definicje

Bezpieczeństwo to stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie, przeciwieństwo zagrożenia.

(Popularny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Wilga)

  1. Cele

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu i poza przedszkolem

  1. Zakres

Dotyczy całego pobytu dzieci w przedszkolu – od chwili przekazania dziecka przez rodziców do chwili jego odbioru.

  1. Osoby odpowiedzialne

Dyrektor, pracownicy przedszkola, rodzice

  1. Opis działań

Załącznik nr 1 - Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Załącznik nr 2 - Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się osoby niemogącej sprawować opieki

Załącznik nr 3 - Opis działań dotyczący pobytu dzieci w szatni i w holu

Załącznik nr 4 - Opis działań dotyczący pobytu dzieci na placu zabaw

Załącznik 5 – Opis działań dotyczący wychodzenia nauczyciela do toalety

 

  1. Techniki i narzędzia monitorowania

 

 

 

Obserwacja-arkusz obserwacji

Rozmowa

Wywiad

  1. Sposób prezentacji wyników

Przekazanie wniosków i spostrzeżeń na radzie pedagogicznej

  1. Ewaluacja

Ewentualna modyfikacja procedury

Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów